Rejestr wniosków o informację publiczną

Numer sprawy Data złożenia wniosku Przedmiot wniosku
- 2023/04/11 Czy Państwa jednostka korzysta z usług osób fizycznych lub podmiotów zewnętrznych w zakresie pełnienia...
- 2023/03/29 Dotyczy naboru Pożyczka Płynnościowa POIR realizowana przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w Szczecinie
- 2023/03/27 Dotyczy naboru Pożyczka Płynnościowa POIR realizowana przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w Szczecinie
- 2023/03/27 Dotyczy naboru Pożyczka Płynnościowa POIR realizowana przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w Szczecinie
- 2023/03/17 Dotyczy naboru Pożyczka Płynnościowa POIR realizowana przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w Szczecinie
- 2023/03/17 Dotyczy naboru Pożyczka Płynnościowa POIR realizowana przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w Szczecinie
- 2023/03/16 Dotyczy naboru Pożyczka Płynnościowa POIR realizowana przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w Szczecinie
- 2022/08/02 Czy w spółce obowiązują wewnętrzne uregulowania w sprawach dotyczących darowizn i sponsoringu? Wskazanie w okresie ostatnich 5 lat wszystkich darowizn i umów sponsoringowych zawartych przez spółkę. Czy spółka wykonywała analizy potencjalnych korzyści, wpływu sponsoringu na wyniki ekonomiczne, czy analiz potencjalnych klientów sponsorowanych podmiotów, czyli docelowych odbiorców, do których zamierzano dotrzeć?
- 2021/01/24 Czy spółka prowadzi BIP? Czy spółka prowadzi rejestr umów? ...
- 2019/03/14 1) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz pracowników, zatrudnionych w ramach umowy o pracę; z uwzględnieniem: stanowisko, ze wskazaniem czy zatrudnienie nastąpiło na podstawie konkursu (kiedy konkurs był zorganizowany, kiedy rozstrzygnięty), kwota wynagrodzenia brutto, kwota dodatków brutto, zawartych w kwocie wynagrodzenia brutto;
2) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy;
3) wysokość wynagrodzeń wypłaconych w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia wykonania wniosku, na rzecz osób zatrudnionych w ramach umów o dzieło, z uwzględnieniem: zakres prac do wykonania, kwota wynagrodzenia brutto, czasu trwania umowy;
- 2019/03/12 Proszę o sformułowanie tabeli, w której zawarte zostaną następujące informacje: imię nazwisko korzystającego z samochodu, jego funkcja, data zakupu samochodu, koszt zakupu samochodu, sposób rozliczania kosztów przejazdów (czy korzystający z samochodu pokrywa je z własnej kieszeni czy pokrywane jest to z pieniędzy podatników). W przypadku osób, które koszty przejazdu mają pokrywane z pieniędzy podatników - proszę o dodatkowe informacje: łączny koszt w 2018 roku.
- 2019/03/12 • Proszę o wykaz wszystkich umów zawartych z kancelariami prawniczymi w roku 2018. Proszę o wskazanie w jakim trybie były te umowy zawierane. Proszę o wskazanie łącznych kosztów poniesionych na zewnętrzną obsługę prawną w 2018 roku.• Proszę o informację czy korzystają Państwo ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez zewnętrzne kancelarie prawne? Jeśli tak, proszę wskazać takie kancelarie, umowy, łączny koszt za rok 2018.
- 2019/03/12 Proszę o wykaz umów zawartych z mediami (radio, Internet, telewizja) w latach 2014 – 2018. Proszę również o zbiorcze dane ile pieniędzy w poszczególnych latach trafiło do mediów: „Gazeta Wyborcza”, „Kurier Szczeciński”, „Głos Szczeciński”. • Proszę o wykaz umów zawartych z wszystkimi podmiotami należącymi do AGORA SA w latach 2014 – 2018. • Proszę o informacje za rok 2018, czy w Państwa instytucji zatrudniano (w różnych formach zatrudnienia, w tym umowy o dzieło, umowy zlecenie) dziennikarzy zatrudnionych w lokalnych mediach? Proszę o wykaz takich umów.
- 2018/11/29 1. Jaka jest wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z podziałem na przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz członków (wysokość aktualnego wynagrodzenia); 2. Proszę o przedstawienie wszystkich aktualnie obowiązujących umów o świadczenie pomocy prawnej, ze wskazaniem sposobu i wysokości wynagrodzenia.
- 2018/02/19 Czy w Państwa spółce zatrudnieni są radni miejscy, zwłaszcza z Rady Miasta Szczecina.
- 2016/10/23 1) Do której grupy taryfowej Sprzedawcy gazu ziemnego są Państwo przyporządkowani? 2) Na jaki okres jest zawarta Państwa umowa
- 2016/09/12 Czy są Państwo odbiorcą gazu ziemnego?